SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/014 | 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.

Intézmény logo

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Az adat leírása Adat
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos nevét,
Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelyét és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyeit,
4400 Nyíregyháza (4400), Városmajor utca 4.
a) a szakképző intézmény
ac) adószámát, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító számát, KSH statisztikai számjelét,

Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszámát, e-mail címét, faxszámát és honlapjának címét (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 70/199-5667
E-mail cím: iskola@nyirszikszi.hu
Honlap: www.nyirszikszi.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának keltét, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat számát, keltét és az engedélyező hatóság nevét,
Az alapító okirat kelte: 2020. július 02.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusát, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatait és - az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján - a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utónevét, beosztását és elérhetőségét,

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Típusa: állami szervezet
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):
Adószám:
KSH statisztikai számjel:
Telefonszám:
Telefax:
E-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatait,

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42/512-371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu/

d) - az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján - a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét,

Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
E-mail: info@nyszc.hu
Telefon: +36 42/512-371

Kancellár: Pájer Attila
E-mail: info@nyszc.hu
Telefon: +36 42/512-371

Igazgató: Szabó Attila
E-mail: attilaszabo@nyirszikszi.hu
Telefon: +36 70/199-5667

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az adat leírása

Az adatfelelős

Adat

e)         feladatellátási helyenként - az oktatás munkarendje szerinti bontásban - az elérhető

szakmák megnevezését és azonosítóját,

igazgató

Pénzügyi-számviteli ügyintéző   5 0411 09 01

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző   5 0411 09 02

Szoftverfejlesztő és –tesztelő   5 0613 12 03

f)         a felvehető legmagasabb tanulólétszámot.

igazgató

700

1.         a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

igazgató

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2024/2025

2.         a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

igazgató

Beiratkozásra meghatározott idő

3.         a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is,

igazgató

Térítési díj és a tandíj jogosultsági és igénylési feltételei

4.         a szakképző intézménnyel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,

igazgató

Szakképző intézménnyel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

5.         a szakképző intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

igazgató

Nyitvatartási rend

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események

6.         a szakképző intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét,

igazgató

Szakmai program

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

7.         a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét,

igazgató

Oktatók végzettsége és szakképzettsége

8.         az osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát,

igazgató

Osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

9.         a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

igazgató

Kimaradással kapcsolatos adatok

10.       az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejét,

igazgató

Tanulmányok alatti vizsgaszabályzat

11.       - évenként feltüntetve - az érettségi vizsga átlageredményeit,

igazgató

Érettségi vizsga átlageredményei

12.       az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségét.

igazgató

Egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei

Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

igazgató/ felnőttképzési referens

 

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.

Telefon: +36 70 1995 667

E-mail: iskola@nyirszikszi.hu

OM azonosító: 203045/014

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000930


2024Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium